Fyber Recruitment

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Fyber Recruitment

Artikel 1: Vrijblijvende offertes
Alle offertes van Fyber Recruitment zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.

Artikel 2  : Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Werving en Selectie: het behulpzaam zijn van werkgevers bij het zoeken naar arbeidskrachten, waarbij totstandkoming van een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwante rechtstreekse arbeidsverhouding tussen de werkgever en de arbeidskracht wordt beoogd.
 2. Opdrachtgever: de werkgever die zich bedient van de werving en selectie door Fyber Recruitment
 3. Arbeidskracht: de (kandidaat-) werknemer die betrokken wordt in de werving en selectie van Fyber Recruitment voor een opdrachtgever.
 4. Zoekopdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Fyber Recruitment op grond waarvan Fyber Recruitment werving en advies activiteiten verricht ten behoeve van de betreffende opdrachtgever.

Artikel 3: Uitvoering van een zoekopdracht

 1. Door de aanvaarding van een zoekopdracht tot werving en advies neemt Fyber Recruitment een inspanningsverplichting op zich. Een voordracht van een kandidaat komt tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap.
 2. Inlichtingen die door de opdrachtgever zelf aan Fyber Recruitment zijn verstrekt, zullen als juist worden aanvaard. Referenties worden uitsluitend ingewonnen met toestemming van de arbeidskracht.
 3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een arbeidskracht. Fyber Recruitment is niet aansprakelijk indien de arbeidskracht niet blijkt te voldoen aan de vereisten of de verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten door Fyber Recruitment in strijd met het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Eventuele aansprakelijkheid van Fyber Recruitment in dat geval is beperkt tot directe schade van de opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de betreffende zoekopdracht aan de opdrachtgever in rekening gebrachte en/of te brengen vergoeding.

Artikel 4: Duur van een zoekopdracht

 1. Een zoekopdracht eindigt door het slagen daarvan, bestaande in de acceptatie door de opdrachtgever van de voorgedragen arbeidskracht of door het verstrijken van de eventueel overeengekomen maximale duur van de zoekopdracht. Partijen kunnen deze duur in onderling overleg verlengen. De opdrachtgever kan op ieder willekeurig tijdstip de zoekopdracht beëindigen.

Artikel 5: Betaling en gevolgen wanbetaling

 1. De opdrachtgever zal de op de offerte aangegeven vergoeding aan Fyber Recruitment verschuldigd zijn zodra hij voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat met een door Fyber Recruitment geworven en/of geselecteerde arbeidskracht.
 2. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Fyber Recruitment ingediende en akkoord bevonden factuur voor werving en selectie te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Uitsluitend betalingen aan Fyber Recruitment werken bevrijdend.
 3. Indien een factuur van  Fyber Recruitment niet binnen 30 dagen na factuurdatum is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend. De kopiefactuur van de door Fyber Recruitment verzonden factuur geldt als volledig bewijs van verschuldigdheid der rente en de dag waarop de renteberekening begint. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. Datum van betaling is de datum waarop de bank ons tegoed crediteert of wij het verschuldigde bedrag contant hebben ontvangen. Reclames omtrent enige factuur moeten binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Fyber Recruitment zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust bij de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer aangenomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte -door wie dan ook verleend- komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Fyber Recruitment is ingeroepen respectievelijk de vordering door Fyber Recruitment ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.


Artikel 6: Aansprakelijkheid

Fyber Recruitment draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen ten gevolge van handelen of nalaten van arbeidskrachten met wie de opdrachtgever (mede) als gevolg van de werving en selectie door Fyber Recruitment een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwante overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 7: Verbod tot indienstneming van personeel

 1. Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen zes maanden na schriftelijke aanbieding van arbeidskrachten niet toegestaan met kandidaten van Fyber Recruitment rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudend vooraf schriftelijke toestemming van Fyber Recruitment.
 2. Ingeval van overtreding van lid 1 van dit artikel is de overtredende partij aan de wederpartij een boete verschuldigd ter grootte van zes bruto maandsalarissen van de betreffende kandidaat. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding, maar laat de wederpartij daarnaast de mogelijkheid die de wet biedt, schadevergoeding te eisen Fyber Recruitment is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73506265.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen Fyber Recruitment en haar opdrachtgevers

 

 

Scroll naar boven